AMSTERDAM VERKOCHT

Van Eeghenstraat 131

€ 4.750.000 k.k.

Van Eeghenstraat 131

Van Eeghenstraat 131, 1071 EW Amsterdam

royaal 5-laags herenhuis gelegen aan de lommerrijke Van Eeghenstraat in het Museumkwartier.
De woonoppervlakte bedraagt netto maar liefst 388m2, de bruto oppervlakte is ruim 452m2.
De diepe achtertuin meet een oppervlakte van circa 97m2 ligt op het Zuiden.

Het pand verkeert bouwkundig in een goede staat van onderhoud en aan de binnenzijde zijn er veel originele stijlelementen gespaard gebleven, wat uniek te noemen is. Denk hierbij aan; glas in lood ramen, marmeren vloeren, hardstenen schouwen, lambrisering, architraven, en suite kasten, paneeldeuren en het trappenhuis met houten balustrade.

LOCATIE
De statige Van Eeghenstraat is zeker één van de mooiste locaties van Amsterdam-Zuid. Met het Vondelpark om de
hoek zijn recreatie en ontspanning hier binnen handbereik. In de directe omgeving treft u diverse winkelstraten,
zoals de Cornelis Schuytstraat, Beethovenstraat en de PC Hooftstraat, met een diversiteit aan mooie winkels,
gezellige restaurants en koffietentjes. Bent u een liefhebber van kunst en cultuur dan kunt u hier uw hart ophalen
want op loopafstand ligt het Concertgebouw, het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum. De oude binnenstad
ligt op wandelafstand en het openbaar vervoer naast de deur. Ook de diverse uitvalswegen liggen in de nabijheid
net zoals (internationale) scholen en diverse sportfaciliteiten. Schiphol is binnen 20 minuten bereikbaar.

TUINVERDIEPING
In de tuinverdieping bevindt zich de thans de woonkeuken in landelijke stijl, aangrenzend ligt een tussenkamer met
trap naar de beletage kamer en een badkamer, daarachter treft u een slaapkamer met directe uitloop naar de
achtertuin.

BELETAGE
Op de beletage bevindt zich de met marmer geplaveide trap en hal met aan het eind een wc-ruimte en daarnaast
een lichte woonkamer en suite met hoge plafonds, fraaie schouwen en ornamenten plafonds, en een werkkamer
met zicht op de achtertuin.

EERSTE VERDIEPING
Aan de voorzijde bevindt zich een tweede woonkamer met breed front en prachtig uitzicht, daarachter ligt een ruime woonkeuken welke van elkaar gescheiden zijn met authentieke en-suite deuren. Aangrenzend dakterras, hal en trappenhuis.

TWEEDE VERDIEPING
Op de tweede verdieping zijn twee grote slaapkamers aanwezig met een tussengelegen badkamer en in het trappenhuis een separate wc-ruimte.

DERDE VERDIEPING
Deze verdieping heeft de indeling van een zelfstandig appartement, via het trappenhuis en hal bereikt u zowel de woonkamer/keuken, badkamer en ruime slaapkamer.

KENMERKEN
- Woonoppervlakte netto 388 m2, NEN 2580.
- Netto inhoud wonen 1229 m3
- Woonoppervlakte bruto 452 m2 NEN 2580.
- Bruto inhoud wonen 1559m3
- Gelegen op eigen grond, dus geen erfpacht!
- Perceel oppervlakte 194 m².
- Elegante bouwstijl 1903
- Diepe achtertuin met ideale ligging op het Zuiden.
- Dakterras eerste verdieping.
- Oplevering in overleg.
- Parkeren via vergunningstelsel.
- WOZ waarde € 2.908.000,- peildatum 01-01-2020.

OPLEVERING
In nader overleg, in de huidige staat 'As is, where is'.

OVERDRACHTSBELASTING
Indien van toepassing gaat de reeds door verkoper betaalde overdrachtsbelasting retour naar de verkoper.

ZEKERHEIDSSTELLING
De borgstelling bedraagt 10% van de koopsom. Deze borgstelling dient als zekerheid en dient door de koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie.

OUDERDOMSCLAUSULE
De onroerende zaken zijn van oudere bouwdatum. Bij de koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verachten tekortkomingen van de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van de onroerende zaak.

ASBESTCLAUSULE
Vanwege de oudere bouwdatum kunnen in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Bij koop zal koper verkoper vrijwaren voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van asbest in de onroerende zaak zouden kunnen voortvloeien.

NIET ZELFBEWONINGSCLAUSULE
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper
niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte
zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking
van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom
rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.

ALGEMEEN
Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan
de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Graag maken wij met u een geheel vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging met u!


**** English text below ****


Van Eeghenstraat 131, 1071 EW Amsterdam

spacious 5-storey mansion located on the leafy Van Eeghenstraat in the Museum Quarter.
The net living area is no less than 388m2, the gross area is more than 452m2.
The deep backyard measures an area of ??approximately 97m2 and faces South.

The building is architecturally in a good state of maintenance and on the inside many original style elements have been spared, which can be called unique. Think about; stained glass windows, marble floors, stone fireplaces, panelling, architraves, en suite cabinets, panel doors and the stairwell with wooden balustrade.

LOCATION
The stately Van Eeghenstraat is certainly one of the most beautiful locations in Amsterdam South. With the Vondelpark around the
corner, recreation and relaxation are within reach here. In the immediate vicinity you will find various shopping streets,
such as Cornelis Schuytstraat, Beethovenstraat and PC Hooftstraat, with a diversity of beautiful shops,
cozy restaurants and coffee shops. If you are a lover of art and culture, you can indulge yourself here
because the Concertgebouw, the Rijksmuseum and the Van Gogh Museum are within walking distance. The Old Town
is within walking distance and public transport next door. The various roads are also nearby
just like (international) schools and various sports facilities. Schiphol can be reached within 20 minutes.

GARDEN FLOOR
In the garden floor is now the country-style kitchen diner, adjacent is an intermediate room with
stairs to the first floor room and a bathroom, behind that you will find a bedroom with direct access to the
backyard.

BELETAGE
On the first floor is the marble-paved staircase and hall with a toilet room at the end and next to it
a bright living room en suite with high ceilings, beautiful fireplaces and ornamental ceilings, and an office
overlooking the backyard.

FIRST FLOOR
At the front is a second living room with a wide front and beautiful views, behind it is a spacious kitchen, which is separated from each other with authentic en-suite doors. Adjoining roof terrace, hall and staircase.

SECOND FLOOR
On the second floor there are two large bedrooms with an intermediate bathroom and a separate toilet room in the stairwell.

THIRD FLOOR
This floor has the layout of an independent apartment, via the staircase and hall you reach the living room / kitchen, bathroom and spacious bedroom.

CHARACTERISTICS
- Living area net 388 m2, NEN 2580.
- Net content living 1229 m3
- Gross living area 452 m2 NEN 2580.
- Gross living volume 1559m3
- Located on private land, so no leasehold!
- Plot area 194 m².
- Elegant architectural style 1903
- Deep backyard with ideal location on the South.
- Roof terrace first floor.
- Delivery in consultation.
- Parking via permit system.
- WOZ value € 2,908,000 reference date 01-01-2020.

DELIVERY
In further consultation, in the current state 'As is, where is'.

TRANSFER TAX
If applicable, the transfer tax already paid by the seller will be returned to the seller.

SECURITY GUARANTEE
The guarantee is 10% of the purchase price. This guarantee serves as security and must be issued by the buyer before the date stated in the purchase deed in the form of a down payment/deposit or a bank guarantee.

AGE CLAUSE
The real estate is of older construction date. At the time of purchase, the buyer will accept all shortcomings of the immovable property in connection with the corresponding condition and the foreseeable and/or foreseeable shortcomings of the immovable property, in particular with regard to pipes, discharges, roofs and possible installations, also insofar as these constitute a temporary impediment. for the normal use of the immovable property.

ASBESTOS CLAUSE
Due to the older construction date, asbestos-containing substances may be present in the immovable property. Special measures must be taken on the basis of environmental legislation when removing asbestos-containing materials. Upon purchase, the buyer will indemnify the seller against all liabilities that could arise from the presence of asbestos in the immovable property.

NON-RESIDENTIAL CLAUSE
The buyer is aware that the seller has never actually used the sold item himself and that the seller is therefore the buyer
cannot inform about properties or defects in the sold item of which the seller is aware
could have been had he actually used the sold himself. In this connection, the parties are, in derogation
of Article 6.3. of this deed of sale and article 7:17 paragraphs 1 and 2 of the Dutch Civil Code, agreed that such properties or defects are for the account and risk of the buyer and that when determining the purchase price
has been taken into account. The buyer indemnifies the seller against all possible claims from third parties.

GENERAL
All information contained in this offer has been compiled by us with great care.
However, we do not accept any liability with regard to this information, nor can we
the information stated is not entitled to any rights.

We would be happy to make a no-obligation appointment for a viewing with you!