AMSTERDAM VERKOCHT

Tugelaweg 49-A

€ 475.000 k.k.

Tugelaweg 49-A

Te koop Tugelaweg 49A
Vraagprijs € 475.000,- kosten koper.

Zeer goed onderhouden en efficiënt ingedeeld loft-achtig 2-kamer hoekappartement van circa 64m2.
Gelegen in Oost om de hoek van de Linnaeusstraat, Middenweg en het gezellige Beukenplein.

APPARTEMENT
Het appartement is onderdeel van het populaire Tugela Project en ligt in het hart van Amsterdam Oost.
Dit fraaie nieuwbouwcomplex is in 2015 opgeleverd en past vrijwel naadloos in zijn omgeving.
Het appartement zelf ligt op de vierde en tevens bovenste verdieping van het gebouw en in de
onderbouw bevindt zich de gezamenlijke fietsenberging waar u twee fietsen kunt plaatsen.

PARKEERPLAATS
In onderbouw ligt een prive parkeerplaats welke beveiligd is met een elektronisch bedienbaar hekwerk.
Deze parkeerplaats is er eventueel los bij te kopen voor € 45.000,- kosten koper.

INDELING
De entree van de woning ligt op de vierde verdieping en is bereikbaar via het ruime gemeenschappelijke trappenhuis met lift. Het gehele appartement is voorzien van een moderne lichte gietvloer. In de woning biedt de centrale hal toegang tot alle ruimtes, rechts de ruime en sfeervolle woonkamer met moderne open keuken en bijzonder hoog plafond en twee zeer grote raampartijen die geopend kunnen worden om lekker in de zon te zitten en aan de voorzijde uitzicht op de groenstrook aan de overzijde van de Tugelaweg. Links de badkamer met ligbad - wastafel - kast en inloopdouche, separaat toilet, de inpandige was/bergruimte met eigen CV ketel en aansluiting voor wasmachine en droger, in het midden de romantische slaapkamer voorzien van een grote raampartij met op maat gemaakte kasten ter overname.
Op de begane grond is er een gemeenschappelijke fietsenberging.

Het is goed mogelijk om een tweede slaapkamer te creëren, ter verduidelijking verwijzen wij u naar de
bijgevoegde 2D & 3D plattegrond tekeningen.

OMGEVING
Oost is de laatste jaren in positieve zin sterk veranderd, het is een rustige en kindvriendelijke buurt waar je overal leuke cafeetjes, restaurants en winkels aantreft. Het leven hier is heerlijk ontspannen, terwijl de bruisende binnenstad binnen handbereik is. Verder ligt het gezellige Beukenplein, net als het Oosterpark, park Frankendael, buurtwinkels, en het uitgebreide winkelcentrum Oostpoort, om de hoek.

BEREIKBAARHEID
Uitstekend bereikbaar met zowel eigen- als openbaar vervoer. Binnen enkele minuten zijn ook de uitvalswegen
Ring A-10, A-2 en A-1 bereikbaar. Twee NS stations (Amstelstation en Muiderpoortstation). Tevens zijn er
diverse tram- en busverbindingen. Het Oosterpark en Park Frankendael liggen beide op loopafstand
terwijl het oude centrum hier op 10 fietsminuten ligt.

BIJZONDERHEDEN
- Woning, Gemeente Amsterdam, Sectie: W, nummer 8842-A-79, 71/9.137e aandeel in de gemeenschap.
- Parkeerplaats, Gemeente Amsterdam, Sectie: W, nummer 8842-A-124, 12/9.137e aandeel in de gemeenschap.
- Het gebouw wordt professioneel beheerd door Ymere VvE beheer.
- WOZ-waarde € 378.000,- peildatum 01-01-2020.
- Servicekosten woning €97,58 per maand, servicekosten parking €15,86 per maand.
- Verwarming en warm water door middel van een cv combi ketel.
- Vloerverwarming in elke kamer separaat te regelen.
- De woning is gelegen op grond die in erfpacht is uitgegeven en eigendom is van de gemeente Amsterdam.
- De erfpachtcanon is afgekocht t/m 01 juni 2063.
- MJOP (Meerjarenonderhoudsplanning) aanwezig.
- Gezamenlijke binnentuin.
- Energielabel A: dubbel glas, geïsoleerde wanden, vloeren, nieuwe installaties en betonnen fundering.
- Het complex heeft in 2016 de Arie Keppler Prijs gewonnen en was in 2018 genomineerd voor de Brick Award.
- Afgekochte erfpacht tot 31 mei 2063, eeuwigdurende afkoop erfpacht is tijdig aangevraagd, indicatie afkoop
per 1 juni 2063 €11.181,-.
- Mogelijkheid creëren 2e slaapkamer.

LEVERING
De oplevering van het appartement zal in onderling overleg plaatsvinden. Dit kan eventueel op zeer korte termijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
De borgstelling bedraagt 10% van de koopsom. Deze borgstelling dient als zekerheid en dient door de koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie.

NOTARIS
De koopovereenkomst zal opgemaakt worden volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam. De door koper aan te wijzen notaris zal kantoorhoudend in de regio Amsterdam binnen een straal van 5 km van het gekochte.

BIEDINGEN
Biedingen bij voorkeur per e-mail richten aan de verkopende makelaar te zenden, vergezeld van een geldig identiteitsbewijs.

SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE
In 2003 is in de wet opgenomen dat de koop van een woning door een consument-koper (particulier) schriftelijk moet worden aangegaan: het schriftelijkheidsvereiste. Voor die tijd kon een particulier ook mondeling een woning kopen. Schriftelijk betekent hier: een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Dit betekent dat een bevestiging van de afspraken per e-mail, of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst, hier niet onder vallen. Een mondelinge koopovereenkomst is dus niet bindend.

BEDENKTIJD
Een consument/particuliere koper heeft na het ontvangen van de door beide
partijen getekende koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Binnen deze 3 dagen kan koper zonder opgaaf van redenen en zonder kosten de koop ontbinden.
Er is hier sprake van ‘dwingend’ recht, partijen kunnen hier niet van afwijken.

ALGEMEEN
Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend

Graag maken wij met u een geheel vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging met u!

For sale Tugelaweg 49A
Asking price € 475,000, buyer's costs.

Very well maintained and efficiently laid out loft-like 2-room corner apartment of approximately 64m2.
Located in East around the corner from Linnaeusstraat, Middenweg and the cozy Beukenplein.

APARTMENT
The apartment is part of the popular Tugela Project and is located in the heart of Amsterdam East.
This beautiful new-build complex was completed in 2015 and fits almost seamlessly into its surroundings.
The apartment itself is located on the fourth and top floor of the building and in the
In the basement is the shared bicycle shed where you can place two bicycles.

PARKING SPOT
The parking space is located in the basement, which is secured with an electronically operated fence.
This parking space can be purchased separately for € 45,000 at the buyer's expense.

LAYOUT
The entrance of the house is on the fourth floor and is accessible via the spacious communal staircase with elevator. The entire apartment has a modern light cast floor. In the house, the central hall provides access to all areas, on the right the spacious and attractive living room with modern open kitchen and particularly high ceiling and two very large windows that can be opened to enjoy the sun and a view of the green belt at the front. on the other side of Tugelaweg. On the left the bathroom with bath - sink - cupboard and walk-in shower, separate toilet, the indoor laundry / storage room with its own central heating boiler and connection for washing machine and dryer, in the middle the romantic bedroom with large windows with custom-made cabinets for acquisition. There is a communal bicycle shed on the ground floor.

It is quite possible to create a second bedroom, for clarification we refer you to the
attached 2D & 3D floor plan drawings.

SURROUNDINGS
Oost has changed in a positive way in recent years, it is a quiet and child-friendly neighborhood where you will find nice cafes, restaurants and shops everywhere. Life here is wonderfully relaxed, while the bustling city center is within easy reach. Furthermore, the cozy Beukenplein, as well as the Oosterpark, Frankendael park, local shops, and the extensive Oostpoort shopping center are just around the corner.

ACCESSIBILITY
Easily accessible by both private and public transport. The roads are also within a few minutes
Ring A-10, A-2 and A-1 accessible. Two NS stations (Amstelstation and Muiderpoortstation). There are also
various tram and bus connections. The Oosterpark and Park Frankendael are both within walking distance
while the old center is 10 minutes by bike here.

PARTICULARITIES
- Housing, Municipality of Amsterdam, Section: W, number 8842-A-79, 71/9.137th share in the community.
- Parking lot, Municipality of Amsterdam, Section: W, number 8842-A-124, 12/9.137th share in the community.
- The building is professionally managed by Ymere VvE management.
- WOZ value € 378,000 reference date 01-01-2020.
- Service costs house €97.58 per month, service costs parking €15.86 per month.
- Heating and hot water by means of a central heating combi boiler.
- Underfloor heating in each room to be controlled separately.
- The house is located on land that has been issued on a long lease and is owned by the municipality of Amsterdam.
- The ground lease has been bought off until June 1, 2063.
- MJOP (Multi-year maintenance planning) present.
- Shared courtyard garden.
- Energy label A: double glazing, insulated walls, floors, new installations and concrete foundation.
- The complex won the Arie Keppler Prize in 2016 and was nominated for the Brick Award in 2018.
- Redeemed ground lease until May 31, 2063, perpetual surrender ground lease has been requested in time, indication of
surrender as of June 1, 2063 €11,181.

DELIVERY
The delivery of the apartment will take place in mutual consultation. This may be possible in a very short period of time.

SECURITY GUARANTEE
The guarantee is 10% of the purchase price. This guarantee serves as security and must be issued by the buyer before the date stated in the purchase deed in the form of a down payment/deposit or a bank guarantee.

NOTARY
The purchase agreement will be drawn up according to the model of the Royal Notarial Association, Ring Amsterdam. The civil-law notary to be appointed by the buyer will have his office in the Amsterdam region within a radius of 5 km from the purchased item.

BIDS
Bids should preferably be sent by e-mail to the selling broker, accompanied by a valid proof of identity.

WRITTEN REQUIREMENT
In 2003 the law included that the purchase of a home by a consumer-purchaser (private person) must be entered into in writing: the written requirement. Before that time, a private individual could also buy a house verbally. Written here means: a purchase agreement signed by both parties. This means that confirmation of the agreements by e-mail, or a draft of the purchase agreement sent to you, is not covered by this. An oral purchase agreement is therefore not binding.

REVIEW TIME
A consumer/private buyer has, after receiving the
parties signed a purchase agreement a statutory cooling-off period of 3 days.
Within these 3 days, the buyer can cancel the purchase without stating reasons and without costs.
This is a 'mandatory' law, the parties cannot deviate from this.

GENERAL
All information contained in this offer has been compiled by us with great care. However, we do not accept any liability with regard to this information, nor can any rights be derived from the information provided

We would be happy to make a no-obligation appointment for a viewing with you!